Bizi takip edin
|
EN

Hakkımızda

Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmeleri ihtiyacı ve artan rekabete bağlı olarak nitelikli sağlık yöneticisine olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Bunun temel sebepleri arasında; sağlık alanındaki tıbbi ve teknolojik gelişmeler, hasta ve diğer paydaşların memnuniyetlerinin öncelik kazanması,  ilaç sektörü, sosyal güvenlik sektörü ve medikal sektördeki gelişmeler ve hızlı değişimler, sağlık turizmi faaliyetlerinin artması sayılabilir. Bu nedenle, küresel boyutta hizmet sektörü içinde önem kazanan “Sağlık Yönetimi” ülkemizde de geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır.

Sağlık kurumları, gün geçtikçe artan rekabetçi ortamda var olabilmek için sağlık alanındaki gelişmeleri takip ettikleri kadar, modern işletmecilik yaklaşımlarını da kurumlarında uygulamak zorundadırlar. Tüm sosyal paydaşlara beklenen seviyede kaliteli hizmet sunabilmek konusunda hekimlere büyük rol düşmektedir. Ancak sağlık kurumlarında tıbbi alanlar dışındaki hizmetlerin kalitesinin sürdürülmesinin önemi de göz ardı edilmemelidir.  Bu nedenle ilgili kuruluşların yöneticileri, tıbbi süreçler dışındaki faaliyetler konusunda görev üstlenmektedirler. Bu durum, her geçen gün sayıları artan sağlık kurumlarının profesyonel sağlık yöneticilerini istihdam etmelerini gerektirmektedir.  

Sağlık yöneticileri diğer profesyonel yöneticilerden farklı yetkinliklere sahip olmalıdırlar.  Yönettikleri kurumlarda etkin yöneticilik yapabilmeleri için hem diğer sektörlerden farklı özelliklere sahip sağlık sektörünü çok iyi tanımaları, hem  temel tıp bilgisine sahip olmaları, hem de çağdaş yönetim süreç ve tekniklerine hakim olmaları gerekmektedir. Bu nedenle; gerek ülkemizde gerekse bölgemizde sayıları gün geçtikçe artan özel  ve kamu sağlık kurumları yetişmiş sağlık kurumu yöneticisi bulmakta zorlanmaktadırlar.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, kuruluşundan beri yeniliklerin üniversitesi olmuştur. Aynı anlayışın devamı olarak Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü,  Ege Bölgesinin ilk vakıf üniversitesinde kurulmuş ilk ve tek Sağlık Yönetimi Bölümüdür.  Ayrıca; konusunda uzman ve deneyimli akademik kadrosu, üniversite – sağlık kurumları işbirliğine dayalı eğitim uygulamaları, uluslararası arenada rekabet edebilmek için  İngilizce yürütülen ve ikinci bir yabancı dil ile desteklenen, Bologna sürecine eşgüdüm sağlayan, sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilen öğretim programı Sağlık Yönetimi Bölümü’nün ayrıcalıklarıdır.

Bu bağlamda Sağlık Yönetimi Bölümü’nün temel amacı sağlık sisteminin hızla değişen ve gelişen gereksinmelerinin karşılanmasına yönelik olarak;

  • Çağdaş yönetim anlayışını benimseyen,
  • Etik değerlere duyarlı,
  • Planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin modern kuram, model ve teknikleri uygulayabilecek gerekli bilgi ve beceriye sahip,
  • Ulusal ve uluslararası arenada rekabet edebilen,
  • Hasta ve çalışan haklarına saygılı,
  • Sağlık yönetimi alanında yürütülecek araştırmalara bilimsel katkı sağlayabilecek yeteneklerle donatılmış sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

Programın eğitim dili İngilizcedir. Eğitim, dört yıl boyunca öğrencilerimizin seçecekleri ikinci bir yabancı dil ile  desteklenecektir.

Program süresi 4 yıldır. Programdan mezun olacak öğrenciler "Sağlık Yöneticisi" unvanı alacaklardır.

Sağlık Yönetimi Programı eğitim planında; genel işletme dersleri, yönetim bilimi dersleri, sağlık yönetimi meslek bilgisi dersleri ve alan uygulama bilgisi kazandıran dersler yer almaktadır. Bu derslerin yanında mesleğe ilişkin çok özel konuları kapsayan çok sayıda seçmeli derste öğrencilere sunulmaktadır.

Öğrencilerimiz eğitim uygulamalarını danışman öğretim elemanlarımız gözetiminde Üniversitemizin anlaşmalı olduğu değişik sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştireceklerdir.

Sağlık Yöneticisi Nerede Çalışır?

Sağlık Yönetimi alanı, son derece geniş bir istihdam çeşitliliğine sahiptir. Program mezunları, sağlıkla ilgili tüm kurumların idari ve yönetsel kadrolarında çalışabilirler. Dünyada ve Türkiye’de hazırlanan, sağlık sektörüne ilişkin raporlar (örneğin; TUBİTAK Vizyon 2023 Sağlık Sektörü Raporu ve Sağlık Bakanlığı Reform Dokümanları, Sayıştay Raporları, Kalkınma Planları, TODAİE Raporları), Sağlık Kurumları Yönetimi Mezunlarına giderek artan oranlarda ihtiyaç duyulacağını göstermektedir.

Bu bölümden mezun olan profesyonel sağlık yöneticileri; Sağlık Bakanlığında, SGK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, kamu hastanelerinde, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, diğer tedavi kurumlarında, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, özel sağlık sigortası firmalarında, sağlık derneklerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Ayrıca mezunlar öğretim elemanı olarak üzere üniversitelerde istihdam edilebilirler.