Bizi takip edin
|
EN

Dersler


ENG 101  İngilizcede Akademik Beceriler I

Bu derste öğrencilerin akademik becerilerini İngilizce dilinde gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir.


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


SFL 1013  İkinci Yabancı Diller I


POOL 004  GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum


HIM 101  Sağlık Kurumları Yönetiminin Temeller

Sağlık kurumları yönetimi, işleyişi ve organizasyon yapısına ilişkin teorileri ve işletme yaklaşımları anlatılacaktır


HIM 103  Doğa Biliminin Temelleri

Bu ders, doğa bilimlerinin ve yaşamın temel kuralları ile, karşılaşılan problemlere bilimsel düşünme ile yaklaşılmasını içermektedir


IUE 100  Oryantasyon ve Kariyer Planlama

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


HIM 102  Sağlık ve Toplum: Epidemioloji

Ders kapsamında, toplum sağlığının temeli olan bireysel sağlık kavramı ve toplum yapısı gibi temel konular anlatılacaktır. Sağlıklı bir toplum yaratmak ve sürdürebilmek için öğrencilerin bilmesi gereken temel kavramların anlatılacağı derste; toplum ve sağlık konusunda yapılan çalışmalar ve temel faktörler üzerinde durulacaktır.


ECON 140  Sağlık Ekonomisine Giriş

Bu ders, sağlık ve tıbbi bakım piyasalarının analizine ekonomik bir bakış sağlar. Ders, sağlık üretimi, tıbbi bakım üretim ve tüketimi, sağlık ve zenginlik arasındaki ilişki, sağlık piyasalarının işleyişi ve sağlık sigortalarını incelemektedir.


ENG 102  İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktivitelerini pekiştirmeye yöneliktir.


SFL 1024  İkinci Yabancı Diller II


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


POOL 005  GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim


PSY 101  Psikolojiye Giriş I

Bu ders psikoloji biliminin temel kuramsal ve uygulamalı alanlarını, araştırma yöntemlerini, davranışın evrimsel temellerini, insan beynindeki algılama merkezi, öğrenme mekanizmasını ve bilişsel süreçlerini incelemektedir.


MATH 150  Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik

Dersin bioistatistik ve data toplama ile ilgili teorik alt yapısı dönemin ilk yarısında kazanılmak üzere planlanmıştır. İkinci yarısında ise, sağlık ile ilgili çeşitli verileri demografik değişkenler, toplum sağlığı ile ilgili veriler ile bu verilerin analizi, gruplanması ve yorumlanması üzerinde durulacaktır.


SFL 201  İkinci Yabancı Diller III


HIM 203  Tıbbi Terminoloji

Tıbbi terminolojiye giriş, Terminolojide ön ve son ekler \\\\nKan Hastalıkları Terminolojisi,\\\\nTanısal Terminoloji,\\\\nSolunum Sistemi Terminolojisi,\\\\nHareket Sistemi Terminolojisi,\\\\nKardiyovasküler Sistem Terminolojisi, \\\\nÜriner ve Genital Sistem Terminolojisi, Gastro-İntestinal Sistem Terminolojisi,\\nGöz ve KBB Terminolojisi\\nEndokrin Sistem ve Dermatoloji Terminolojisi,\\Sinir Sistemi ve Psikiyatri Terminolojisi.


HIM 205  İlaç ve Toplum

Bu ders modern toplumlarda ilaç kullanımı ve kötüye kullanımı ile farmakolojinin tarihçesi ve ana prensiplerini içermektedir.


HIM 204  Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

Kurumlarında İKY işlevinin analiz edilebilmesi amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği Bu derste insan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı ve sağlık kurumlarında İK uygulamaları, iş analizi, İK planlama, İK temin ve seçimi, eğitim ve geliştirme ve Sağlık kurumlarındaki diğer İK fonksiyonları ile ilgili konulara değinilecektir.


HIM 202  Sağlık Kurumlarında Pazarlama

Bu ders pazarlamanın temel kavramlarını, pazarlama çevresini, tüketici davranışlarını, pazar bölümleme, hedefleme, konumlandırma stratejilerini ve pazarlama karması stratejilerini detaylı olarak inceler. NOT: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen her türlü akademik çalışmanın ‘Akademik Dürüstlük ve Etik Kurallar’ çerçevesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için: http://isl.ieu.edu.tr/tr/akademik-durustluk


SFL 202  İkinci Yabancı Diller IV


HIM 206  Türk Sağlık Mevzuatı ve Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

Dünyada ve Türkiyedeki sağlık sistemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması anlatılacaktır. Bu karşılaştırmanın sağlık yöneticisi tarafından nasıl yorumlanabileceği ve nerelerde kullanılabileceği ile ilgili bilgiler verilecektir.


HIM 305  Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler

Bu derste öğrenciler; halkla ilişkiler tanımları, halkla ilişkilerin kamu ve özel sektördeki önemi, halkla ilişkilerin tarihi gelişimi, yönetim fonksiyonu olarak halkla ilişkiler, kamuoyu, halkla ilişkiler kampanyaları, halkla ilişkilerde etik kavramları ile tanıştırılmaktadır. Öğrenciler, halkla ilişkiler kampanyalarını yürütebileceklerdir.


HIM 303   Sağlık Kurumlarında İşlemler Yönetimi

Bu derste üretim sistemleri, operasyon yönetimi fonksiyonları, üretim planlaması, stok yönetimi, ürün ve hizmet tasarımı, süreç ve ürün stratejileri, kapasite planlaması, tesis yeri seçimi, yerleşim stratejileri üzerinde durulacaktır.


HIM 301  Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


HIM 306  Sağlık Kurumlarında Muhasebe

Bu ders, öğrencilere finansal tablo kullanımını ve hazırlanmasını öğretme amacıyla tasarlanmış giriş düzeyinde bir muhasebe dersidir. Geleceğin yöneticileri olacak öğrencilerin, işletmelerin karar verme süreçlerinde neden muhasebe ilkelerine, usullerine ve finansal tablolara ihtiyaç duyulduğunu farketmeleri gerekmektedir. Bu amaçla, derste temel muhasebe ilkeleri ve finansal tablo hazırlamak ve analiz etmek için gerekli kayıt süreci ve araçlar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.


HIM 304   Sağlık Kurumlarında Lojistik ve Satın Alma

Ders stratejik lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konusunda strateji oluşturma, yönetme ve kontrol süreçleri ile ilgili konuları kapsamakta, öğrencilere öğrendikleri bilgileri stratejik yönetim bakış açısından değerlendirme ile ilgili konuları kapsamaktadır.


BA 311  Yönetim Bilgi Sistemleri

Bu ders Yönetim Bilişim Sistemleri’nin (YBS) stratejik bir kavranışını geliştirmeyi ve böylece YBS’ye ilişkin kararların iş öncelikleriyle ilişkilendirilmesini amaçlar. Bu ders ayrıca YBS ssistemlerine işlevsel bir bakış geliştirerek öğrencilerin YBS kriterlerini ve sistemin geliştirme sürecini tasarlayabilecekleri, ve sistemin tedariği aşamasında sağlıklı kararlar alacakları bir zemin sunar. YBS sistemlerinin operasyon, pazarlama, finans, muhasebe, ve insan kaynakları gibi işlevlere etkilerini belirleyecek derinlikte bir kavranışı hedeflenir.


ENG 310  İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


ENG 410  Kariyer gelişimi için İngilizce

Bu ders, öğrencileri mesleki yaşamlarına başladıklarında ihtiyaç duyacakları gerekli bilgi ve becerilerle donatmak için tasarlanmıştır. Bu ders, iş fırsatları bulma, özgeçmişler, iş başvuru formları, ön yazı mektupları, iş görüşmeleri ve takibi ve bunların yanı sıra iş teklifleri alma ve reddeilme gibi konular dahil iş başvurusu sürecinin tüm aşamalarını simüle eder


ST 304  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda üç haftalık saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


POOL 006  GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler


HIM 401  Alan Uygulaması

Alan uygulaması herhangi bir iş yerinde (kamu ya da özel sektör) saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


HIM 404  Sağlık Turizmi

Sağlık Turizmi, medikal turizm, termal turizm, Spa ve Wellness uygulamaları ve ileri yaş ve engelli turizmini kapsamaktadır. Sağlık turizmi dersi, sağlığını korumak veya tedavi olmak amacı ile yapılan seyahatleri ve bu alanda faaliyet gösteren turizm işletmelerinin uygulamalarına ilişkin konuları ele almaktadır.


HIM 402  Sağlık Politikası ve Planlaması

Bu derste, sağlık politikası ve planlaması kavramı üzerinde durularak sağlık politikası belirleme ve uygulama süreci ile planlama yöntemleri hakkında gerekli bilgiler verilecektir.


POOL 007  GED - İnovasyon ve Girişimcilik


Seçmeli Dersler


HIM 140  Etik Karar Verme

Bu ders birtakım temel konular doğrultusunda etiğe/ahlak felsefesine bir giriş niteliğinde olacaktır. Bu bağlamda öğrencilerin etik/ahlak felsefesi alanındaki önde gelen teoriler, düşünürler ve kavramlar ile karşılaşmaları amaçlanmaktadır. Ders kapsamında ele alınacak teoriler, kavramlar ve etik ikilemler/sorunlar sayesinde öğrenciler, ahlaki sorgulama ve karar verme süreçlerini gündelik hayatlarında da uygulayabilecek bir yetkinlik kazanacaktır.


HIM 310  Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Bu derste sosyal/ sağlık sorunlarının çözümünde TOYS yaklaşımı ele alınacaktır.


HIM 350  Halk Sağlığı

Ders kapsamında, toplum sağlığının temeli olan bireysel sağlık kavramı ve toplum yapısı gibi temel konular anlatılacaktır. Sağlıklı bir toplum yaratmak ve sürdürebilmek için öğrencilerin bilmesi gereken temel kavramların anlatılacağı derste; toplum ve sağlık konusunda yapılan çalışmalar ve temel faktörler üzerinde durulacaktır.


HIM 360  Sağlık Yönetiminde Etik

Dersin ilk yarısında sağlık etiğinin temelleri anlatılacaktır. İkinci yarısında ise, etik ve hukuk arasındaki ilişkiden yola çıkarak, tıpta etik ve yönetimde etik karar verme üzerine çalışılacaktır.


HIM 370  Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi

Kalite kavramı, teorisyenler ve teoriler, teoriğin sağlık hizmetlerine uygulanabilirliği, toplum ve hasta ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve önerilerin ortaya konmasında bilimsel yöntemlerin ve sürekli kalite iyileştirme prensiplerinin vurgulanması, istatistiki kalite kontrol, kalite güvence sistemleri, sürekli kalite iyileştirme ve toplam kalite yönetimi arasındaki farklılıkların tartışılması, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak takım çalışması halinde sağlık hizmetlerinde altyapı, süreç ve çıktıların iyileştirilmesine yönelik performans değerlendirme yöntemlerinin tartışılması.


HIM 380  Sağlık Psikolojisi

Bu dersin amacı sağlık psikolojisinin temel çalışma konuları olan hastalık, hastalığa uyum sağlama, yaşam kalitesi, sağlık davranışları gibi kavramları ve sağlık psikolojisi alanında temel olarak kullanılan araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmaktır


HIM 390  Sağlık Sosyolojisi


HIM 400  Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri


HIM 410  Sağlık Kurumlarında Sağlık Sigortacılığı

Sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler, sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sigortası türleri, özel sigorta ve sosyal sigorta, sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisi, dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığı, sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, reform çabaları, maliyet kısma yöntemleri ve bunların hizmet maliyeti, kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler üzerinde durulacaktır.


HIM 420  Sağlık Kurumlarında Çağdaş Yönelimler

Ders Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği konularında ileri düzeyde çalışmalar yapılarak, öğrencilerin bu alanda ihtiyaç duyacakları bilgilerin araştırılması ve bilgi birikimi oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu derste yönetim bilimi alanında farklı yönetim düşüncelerini temsil eden tanınmış yönetim düşünürlerine ait eserler okutulacaktır


HIM 430  Sağlık Kurumlarında Ekonomik Analiz Teknikleri

Hastalık maliyeti, sağlık ekonomisi değerlendirmesi


HIM 432  İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

İş sağlığı ve güvenliğinin önemi, temel ve sosyal insan haklarıyla olan ilişkisi, uluslararası ve ulusal hukuksal kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar ve sosyal tarafların yükümlülükleri, sağlık sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin ana konuları/


HIM 440   İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


HIM 444  Sağlık İşletmelerinde Liderlik

Bu derste liderlik kavramı ile ilgili temel bilgiler, liderlik kavramını ile ilişkilendirilen temel psikolojik unsurlar ile güncel teoriler açıklanacak ve teorik bilginin sağlık sektöründe nasıl uygulanabileceği üzerinde durulacaktır. Derste öğrencilerin liderlik ve ilgili kavramları derinlemesine anlamaları ve kendi liderlik becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.


HIM 450  Yaşlı ve Uzun Dönem Bakım Hizmetleri Yönetimi


HIM 460   Sağlık Kurumlarında Müşteri İlişkileri Yönetimi

Bu ders; Müşteri İlişkilerini Geliştirme: Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri; Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları: Satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi, Müşteri için değer yaratma; Müşterilerle İletişim: Müşteri Hizmeti: Müşteriyi Kazanma ve Tutma; Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi, Müşteri odaklı kültürün yaratılması, konularını kapsar.


HIM 470  Olağanüstü Durumlarda Sağlık Yönetimi

Derste esas itibariyle iç ve dış kaynaklı afet ve acil durumların neler olduğu; sağlık kuruluşlarının dış afet ve acil durumlarla başa çıkılması açısından rolünün ne olduğu; iç afet ve acil durumlara yolaçan risklerin önceden öngörülerek nasıl analiz edileceği, bu analiz sonuçlarına göre hangi önlem ve yapısal tedbilerin alınabileceğini incelemektedir.


HIM 480   Sağlık ve Yaşam

1-Bu dersin içeriğinde, fiziksel, çevresel, sosyal ve ruhsal sağlık konularında akut ve/veya kronik etkileri ile dünya nüfusunun çoğunluğunu ilgilendiren belli başlı sağlık sorunları ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. 2-Bu ders içeriği sağlıklı bir yaşam sürebilmek için bilinmesi gereken temel kavramları öğrenciye vermek üzere planlanmıştır gerekmektedir.


HIM 490   Çevre Sağlığı


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.